پروین اعتصامی

تولد 1285، تبریز ، از مفاخر فرهنگي ايران و شاعر