گفتاری از رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت هفته پژوهش

پژوهش همزاد آدمی است