پیام دعوت دکتر شالویی، رئیس ستاد بزرگداشت جهت آغاز پویش نظامی خوانی در فضای مجازی

پیام دعوت دکتر شالویی، رئیس ستاد بزرگداشت جهت آغاز پویش نظامی خوانی در فضای مجازی

پیام دعوت دکتر شالویی، رئیس ستاد بزرگداشت جهت آغاز پویش نظامی خوانی در فضای مجازی