کاظم برگ نیسی

(درگذشت 1389، تهران)، نویسنده، مترجم و ادیب