کتاب‌های چاپ ‌شده در ترکیه با موضوع حضرت فاطمه زهرا(س)

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ بانو حضرت فاطمه زهرا(س) همواره یکی از شخصیت‌های بسیار مقدس در ادبیات دینی و مذهبی بوده است. تأثیرگذاری زندگی مظلومانه و معصومانۀ آن حضرت سبب شده است که نه تنها در جهان تشیع، بلکه در میان اهل تسنن نمونۀ بانویی پاکدامن و الگویی برای بانوان شود. از این […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

ketab-torkie-hazrat-zahra

بانو حضرت فاطمه زهرا(س) همواره یکی از شخصیت‌های بسیار مقدس در ادبیات دینی و مذهبی بوده است.

تأثیرگذاری زندگی مظلومانه و معصومانۀ آن حضرت سبب شده است که نه تنها در جهان تشیع، بلکه در میان اهل تسنن نمونۀ بانویی پاکدامن و الگویی برای بانوان شود. از این روست که می‌بینیم در کشورهایی همچون ترکیه به کتاب‌هایی با موضوع زندگی بانوی گرانقدر اسلام توجه می‌شود. در یادداشت زیر به قلم جناب آقای طاهر بابایی، برخی از آثار نوشته شده و ترجمه شده از فارسی و عربی درباره حضرت فاطمه زهرا(س) در ترکیه معرفی شده است.

حضرت فاطمه الزهرا (س)، بانوی بزرگوار زنان بهشت و فرشته انسانیت، نوشته مصطفی نجاتی بورسه لی

Cennet kadınlarının hanımefendisi ve insanlık hurisi Hazret-i Fatıma-i Zehra (Radıyallahu Anha). / Mustafa Necati Bursalı. — İstanbul‌: Çile Yayınları, ۱۹۸۲۲۵۰ s.

اهل بیت: فرزندان حضرت علی و حضرت فاطمه (تا ۲۶۰ق)، نوشتۀ گلگون اویار

Ehl-i Beyt : İslam tarihinde Ali-Fatıma evladı (۲۶۰/۸۷۳’e kadar) / Gülgun Uyar . İstanbul‌: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV),2008.688 s

فضائل حضرت فاطمه در منابع اهل سنت، نوشتۀ سید مرتضی حسینی، ترجمه به ترکی: محمد طاهر (عنوان اصلی کتاب: فضائل الخمسه من الصحاح السته، المقصد الثالث: فی فضائل فاطمه(س))

Ehl-i sünnet kaynaklarında Hz. Fatıma’nın faziletleri. / Seyyid Murtaza Hüseyni ; çev. Muhammed Tahir. — İstanbul : Kevser Yayınları, ۲۰۰۸٫ ۲۳۲ s. ; 21 cm.

فاطمه فاطمه است، نوشته علی شریعتی، ترجمه به ترکی: اسماعیل باباجان

Fatıma Fatımadır / Ali Şeriati, 1398/1977; çev. İsmail Babacan . — ۴. bs. — İstanbul : Dünya Yayıncılık, 1995. 199 s.

فاطمه الزهرا (س)، نوشتۀ حاجی م. جمال اوغوت

Fatımatüzzehra: (radiyallahü anha). / Hacı M. Cemal Öğüt. — İstanbul: Bahar Yayınları, ۱۹۷۰٫۲۵۶ s.

فاطمه(س) در زبان احادیث، نوشتۀ سید مرتضی حسینی، ترجمه: محمد طاهر

Hadislerin dilinden Fatıma (Ona selam olsun). / Seyyid Murtaza Hüseyni; çev. Muhammed Tahir. — İstanbul: Kevser Yayınları, ۲۰۰۶٫۸۰ s. ; 21 cm. — (Kevser yayınları; ۹۴) Orjinal kitap adı: Fezailü’l-hamse mine’s-sıhahi’s-sitte

۱٫ Fatıma, Hz._Biyografya 2. Muhammed, Hz._Ailesi

مادرمان حضرت فاطمه بتول، نوشتۀ عادل علی آتلای وقتیدولو

Hazreti Betül Fatıma anamız. / Adil Ali Atalay Vaktidolu. İstanbul: Can Yayınları, ۱۹۹۶٫۲۷۰ s.

حضرت فاطمه: بانوی نمونه اسلام، نوشتۀ ابراهیم امینی، ترجمه: سجاد حسینی

Hazreti Fatıma (a.s): örnek İslam kadını. / İbrahim Emini; trc. Seccad Hüseyni; trc. Fahrettin Altan. — Kum: İntişarat-ı Ensariyan, 1992/1412 . 340 s.

حضرت فاطمه(س)، نوشتۀ احمد جمیل آقینجی

Hazreti Fatıma (R. anha)./ Ahmet Cemil Akıncı. — İstanbul: Sinan Yayınevi, 1977. 523 s.

حضرت فاطمه(س)، نوشتۀ اسماعیل موتلو

Hazret-i Fatıma/ İsmail Mutlu . — ۳. bs. — İstanbul: Mutlu Yayıncılık, 1997. 140 s.

حضرت فاطمه: سلطان عالم زنان، نوشتۀ یاشار نوری اوزتورک

Hazreti Fatıma: kadınlık aleminin sultanı./ Yaşar Nuri Öztürk. — İstanbul: Bodur Vakfı, ۱۹۸۲٫ VIII, 160 s.

حضرت فاطمه، نوشتۀ توفیق ابو علم، ترجمه برهان باش‌آق

Hazreti Fatıma./ Tevfik Ebu İlm; trc. Burhan Başak. — İstanbul: İnsan Yayınları, ۱۹۹۵٫۱۷۵ s.

حضرت فاطمه، نوشتۀ ضیا شاکر

Hazreti Fatıma./ Ziya Şakir, 1379/1959. — İstanbul: Maarif Kitaphanesi, 1958. 56 s.

فضائل حضرت فاطمه، نوشتۀ سید مرتضی حسینی فیروزآبادی، ترجمه محمد طاهر

Hazret-i Fatıma’nın faziletleri / Seyyid Murtaza Hüseyni Firuzabadi; çeviri Muhammed Tahir . — ۲. bs. — İstanbul: Tuba Yayınları, ۱۹۹۶٫۲۶۳ s.

رهبران هدایت: حضرت فاطمه(س) (اعلام الهدایه، فاطمه الزهرا)، ترجمه واحدالدین اینجه

Hidayet önderleri: Hz. Fatıma (A.S.)./ çeviri Vahdettin İnce. — İstanbul: Kevser Basın Yayın, 2006. 3. c. (253 s.)

حضرت فاطمه، نوشتۀ صالح سروچ

Hz. Fatıma/ Salih Suruç. — ۶٫ bs. — İstanbul: Timaş Yayınları, ۲۰۱۲٫۲۳۸ s.

حضرت زهرا: گل یاس، نوشتۀ محمود آچیل

İnci çiçeği Hz. Fatıma./ Mahmut Açıl. — İstanbul: Işık Yayınları, ۲۰۱۲٫۲۰۸ s.

کریمه محترمه حضرت فخر عالم (ص) حضرت فاطمه الزهرا، نوشتۀ فاطمه شادیه

Kerime-i muhtereme-i Hazreti Fahri Alem (sas) Hazreti Fatımatü’z-Zehra el-büyük./ Fatma Şadiye. — İstanbul: Hanımlara Mahsus Gazete Matbaası, ۱۳۲۱٫۷۰ s.

حضرت فاطمه در روشنای قرآن و احادیث، نوشتۀ علامه شرف‌الدین، ترجمه قدری چلیک

Kur’ân ve hadisler ışığında Hz. Fatıma (S. A.)/ Şerefuddin, Allame; çev. Kadri Çelik . — ۲. bs. — İstanbul: Kevser Yayınları, ۱۹۹۷٫۹۶ s.

مولد شریف فاطمه الزهرا، نوشتۀ حاجی محمد اسعد، ترجمه علی بن حاجی اسعد

Mevlid-i Şerîf-i Fatımatü’z-Zehra/ Hacı Mehmed Esad, Hacı; tercüme Ali b. Hacı Esad. — Taş bs. — [y.y. : y.y.], 1327. 12 s.

او فاطمه الزهراست، نوشتۀ محمد عبده یمنی، ترجمه علی ناملی

O Fatımatü’z-Zehra’dır./ Muhammed Abduh Yemani; tercüme Ali Namlı. — İstanbul : Erkam Yayınları, [t.y.] 336 s.: fot.

چهارده معصوم، حضرت پیامبر، حضرت فاطمه و دوازده امام، نوشتۀ عبدالباقی گولپینارلی

Ondört Masum Hz. Peygamber Hz. Fatıma ve oniki imam/ Abdülbakıy Gölpınarlı. — ۲٫ bs. — İstanbul : Der Yayınları, ۱۹۸۹٫۲۵۶ s.

زندگی سیاسی و اجتماعی اولاد حضرت علی و فاطمه، نوشتۀ گلگون اویار (رساله دکتری)

Siyasi ve ictimai hayatta Ali – Fatıma evladı (۲۶۰/۸۷۳’e kadar)./ Gülgün Uyar. –۲۰۰۲. ۲۷۸, [۲] y.: şema; 30 cm. Tez (Doktora).–Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı.

Tez danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Fayda

مولدهای حضرت علی و حضرت فاطمه در ادبیات ترکی، نوشتۀ هاکان یکباش

Türk edebiyatında Hz. Ali ve Hz. Fatima mevlidleri./ Hakan Yekbaş. — Ankara: Asitan Yayıncılık, 2012. 494 s.