کتاب «فرهنگ مشاغل سنتی»

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ «فرهنگ مشاغل سنتی» عنوان کتابی از غلامحسین صدری افشار است که ما را با شغل‌هایی که تا سال ۱۳۰۰ شمسی در ایران رواج داشته، آشنا می‌کند. کتاب «فرهنگ مشاغل سنتی» در توضیح مشاغلی همچون شغل های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی منتشر شده و کارهایی […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۴

farhang-mashaghel-sonati«فرهنگ مشاغل سنتی» عنوان کتابی از غلامحسین صدری افشار است که ما را با شغل‌هایی که تا سال ۱۳۰۰ شمسی در ایران رواج داشته، آشنا می‌کند.

کتاب «فرهنگ مشاغل سنتی» در توضیح مشاغلی همچون شغل های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی منتشر شده و کارهایی را  شامل می‌شود که تا سال ۱۳۰۰ شمسی در ایران وجود داشته است. مانند «تلفنچی، آب‌یخی، میرغضب، جباردار و …
به دست آوردن آگاهی دربارۀ شغل هایی که در گذشته وجود داشت دارای چندین فایده است، از جمله شناخت سطح مهارت های فنی گذشتگان و ابزارها و و وسیله هایی که به کار می بردند. کتاب فرهنگ مشاغل سنتی که به کوشش غلامحسین صدری افشار گردآوری شده است.
به گفتۀ غلامحسین صدری افشار، مؤلف کتاب فرهنگ مشاغل سنتی منظور از شغل اینهاست: ۱ – فعالیت هدف‌مند معینی که شخص به طور روزمره انجام می‌دهد (مانند تحصیل، تدریس، نقاشی و …) ۲ – مقام یا جایگاهی که مستلزم انجام دادن وظیفه های معینی است (سرپرستی، سلطنت، رهبری…) ۳٫ چنین مقام یا جایگاهی که موجب کسب درآمد یا تأمین گذران زندگی می‌شود (بازنشستگی، جیرخواری و …) منظور از مشاغل سنتی هم در این فرهنگ شغل‌هایی است که پیش از آغاز سدۀ ۱۴ هجری قمری (سال ۱۳۰۰ خورشیدی) در ایران وجود داشته است یا در اواخر آن دوره به وجود آمده است (مانند تلگراف چی، تلفن چی، پلیس) و برخی هنوز وجود دارد. ذکر این نکته هم لازم است که در این فرهنگ عنوان دارندگان شغل‌ها آمده است (بقالی، نجاری ، …) از این رو سرگرمی هایی مانند کبوتربازی، خروس بازی یا قماربازی شغل شمرده نمی‌شود.
صدری افشار در بخشی دیگر از کتاب فرهنگ مشاغل سنتی می‌گوید: نام بسیاری از شغل‌ها در دوره‌های مختلف تغییر کرده است. همچنین گاه برای شغلی در نقاط یا زمان‌های مختلف چندین نام به کار رفته است. از این رو، هر شغل در عنوان رایج آن تعریف و عنوان های کمتر رایج به آن ارجاع شده است. برای برخی شغل ها که نیازمند توضیحی اضافه بوده آن توضیح در پرانتز آمده است. برای مشاغل سنتی ناگزیر باید به منابع مکتوب اتکا کرد. ولی این منابع در مورد مشاغل قدیم بسیار فقیر و اطلاعات موجود در آن ها اغلب مبهم است.
در کتاب «فرهنگ مشاغل سنتی» حدود ۲۵۰۰ عنوان آمده که ۵۰۰ شغل را نشان می‌دهد. گاهی اسم‌ شغل‌ها تغییر کرده و برای یک شغل چندین اسم آمده است. برای مثال ما برای «آشپز» عنوان‌هایی چون «مطبخ‌چی»، «باورچی»، «خانسالار» و غیره را داریم.
«فرهنگ مشاغل سنتی» نوشته غلامحسین صدری افشار از سوی انتشارات اگه و به قیمت ۱۱ هزار تومان منتشر شده است.