موزه ملی تاجیکستان با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌کند

کنفرانس علمی – نظری بین المللی ابوریحان بیرونی

کنفرانس علمی – نظری بین المللی ابوریحان بیرونی، متفکر بزرگ مشرق زمین ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در موزه ملی تاجیکستان برگزار می شود. بر اساس این خبر در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، رییس موزه ملی تاجیکستان، وزیر فرهنگ تاجیکستان و محمد تقی صابری سفیر ایران در […]

کنفرانس علمی – نظری بین المللی ابوریحان بیرونی، متفکر بزرگ مشرق زمین ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در موزه ملی تاجیکستان برگزار می شود.

بر اساس این خبر در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، رییس موزه ملی تاجیکستان، وزیر فرهنگ تاجیکستان و محمد تقی صابری سفیر ایران در دوشنبه سخنرانی خواهند کرد.

همچنین در این رویداد علمی سفیر ازبکستان در تاجیکستان، مهدی محقق رئیس هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عبدالمهدی مستکین استاد ادبیات فارسی، عبدالحی کاملی استاد دانشگاه باختر تاجیکستان، پویا رضوانی پژوهشگر ایرانی از هلند، میرزا حسن سلطان استاد آکادمی علوم تاجیکستان، بختیار عالم جان اف استاد آکادمی علوم ازبکستان، سنت الله جان بابااف استاد آکادمی علوم تاجیکستان، سلیمان عنایت اف استاد دانشگاه بخارا ازبکستان، فیروزه رحمت اله آوا کارمند آکادمی علوم تاجیکستان، بهرام قربان اف معاون رییس موزه ملی تاجیکستان و مبرخان مومن پور معاون رییس موزه ملی تاجیکستان نیز به ایراد سخن خواهند پرداخت.