بخشی از گزارش تصویری دیدار رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک جمهوری تاجیکستان