گوهر پاک-احوال و آثار آیت‌الله شیخ حسنعلی تهرانی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ فقیه بزرگوار آیت‌الله حاج شیخ حسنعلی تهرانی، از اوتاد و علمای اخلاق و از اقدم شاگردان میرزای بزرگ شیرازی و مورد عنایت خاص ایشان بود. در اثر حاضر به شرح احوال، فضایل اخلاقی و سیره عملی، استادان، شاگردان، آثار علمی و معاشران و ارادتمندان ایشان به تفصیل پرداخته […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۴

gohar-pakفقیه بزرگوار آیت‌الله حاج شیخ حسنعلی تهرانی، از اوتاد و علمای اخلاق و از اقدم شاگردان میرزای بزرگ شیرازی و مورد عنایت خاص ایشان بود. در اثر

حاضر به شرح احوال، فضایل اخلاقی و سیره عملی، استادان، شاگردان، آثار علمی و معاشران و ارادتمندان ایشان به تفصیل پرداخته شده است.

تألیف: محمدجواد نورمحمدی

تهیه: موسسه کتاب‌شناسی شیعه

ناشر: انتشارات موسسه کتاب‌شناسی شیعه

چاپ اول: ۱۳۹۴

۱۵۲ص ـ ۵۰۰۰ تومان

حاج شیخ حسنعلی تهرانی در پایان عمر در مشهد مقدس رحل اقامت افکند و در حالات معنوی و فضائل اخلاقی حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی مانند ایشان بود.

علامه آقابزرگ تهرانی که خود حاج شیخ حسنعلی تهرانی را دیده، در تمجید از مقام و منزلت والای او چنین می‌فرماید: «از عالمان بزرگ عصر خود و از انسانهای باتقوای نیکوکار و صالحان اخیار بود. از شدت احتیاط از وجوهات شرعی و سهم امام(ع) مصرف نمی‌کرد. در سامرا و در زمان حیات سید مجدد (میرزا محمدحسن شیرازی) از مدرسان بود و جمعی از طلاب فاضل در درس او حاضر می‌شدند و در غیاب سید، اقامه جماعت می‌کرد و ثقات به او اقتدا می‌کردند. دو سال پس از وفات سید مجدد (۱۳۱۲) به تهران بازگشت و اندکی در آنجا ماند؛ اما آن شهر را نپسندید و به مشهد مشرف شد و در آنجا در شمار عالمان بزرگی درآمد که نزد عامه و خاصه موجه بودند. کثیرالبکاء و دائم المراقبه بود.»

آیت‌الله میرزا محمدباقر رضوی در بیان اجازه‌ای که در نقل حدیث از حاج شیخ دریافت کرده است، او را چنین می‌ستاید: «دانشی مرد عبادت‌گر، انسان کامل زهدمحور، سرآمد سرشناسان، شناخته اسلامیان، کم مانند هر دوران و هوشمند تمام روزگاران، همو که با دانش و پژوهش و تیزنگری، و با پارسایی و زیرکی و پرستش‌گری، ملت و آیین را چندان یاری داد که نه کسی از پیشنیان به گرد او رسید و نه احدی از پسینیان همانندش را خواهد دید، سرور صمدانی شیخ حسنعلی تهرانی که خداوند بلندمرتبه ـ از سوی اسلام و مسلمین بهترین پاداش نیکوکاران را به وی عطا فرماید.»