یدالله سحابی

درگذشت 1381، تهران، از مفاخر فرهنگي ايران و نویسنده