English

حسن دادبان

حقوقدان

زادروز: 1302

زادگاه:   تبریز

وفات: 17 تیر 1391

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 3 دی 1390ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد