English

شیخ محمدتقی آملی

عالم دینی

زادروز: 10 مرداد 1266

زادگاه: تهران

وفات:  27 آذر 1350

محل دفن: حرم امام رضا

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در18 اسفند 1380ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد