مدیران

دکتر محمود شالویی

مشاور وزیر و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تلفن مستقیم: ۵۵۳۸۰۴۱۶-۰۲۱

 

دکتر سید رحیم محمدی

معاون اجرایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تلفن مستقیم: ۵۵۳۹۱۳۹۴-۰۲۱

 

دکتر کاوه خورابه

معاون علمی پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تلفن مستقیم: ۵۵۴۹۳۲۴۷-۰۲۱